Välkommen till RCE Västra Götaland!

rce-skogen2RCE Västra Götaland är ett nätverk av formella, icke-formella och informella utbildningsorganisationer och personer, mobiliserade för att leverera utbildning för hållbar utveckling på lokal och regional nivå.

Inom RCE Västra Götaland genomför vi en mängd möten, seminarier och projekt, ofta genom att ett antal aktörer går samman och ger ett mervärde i förhållande till tidigare verksamhet.

RCE Västra Götaland är ett löst sammansatt nätverk som leds av en styrgrupp. Grundidén är att alla som är intresserade skall få vara med efter egen förmåga och önskemål. Vi kallar organisationen för polycentrisk, eftersom den har ett antal noder i regionen, där vi kan se en ansamling av organisationer och personer, som utgör grunden för ett samarbete. Medlemmar i RCE Västra Götaland är våra deltagande organisationer. Om du inte vill gå via någon organisation kan du vara med i ändå genom att gå med i vår Facebookgrupp

Syftet med RCE Västra Götaland är:

  • att skapa mötesarenor för utbyte och lärande över alla gränser för
  • att öka takten i transformationen till ett hållbart Västra Götaland genom
  • att samla och lära av varandras erfarenheter för att höja utgångspunkten för nya initiativ
  • att bilda större och starkare nätverk för att skapa synergier och överbrygga strukturella hinder
  • att identifiera, lyfta fram och utveckla en mångfald av kompetenser som behövs i en hållbar framtid
  • att höja ambitionerna till stark hållbarhet samt skapa större samstämmighet med regionala visioner
  • att utveckla ett forskande förhållningssätt även i informella och icke- formella lärmiljöer
  • att skapa en fruktsam dynamik mellan stad och land, teori och praktik, inifrån och utifrån.

Vi samarbetar också med ett nätverk av RCE världen över för att utbyta erfarenheter inom lärande för hållbar utveckling.

Kontakt: contact@rcewest.se

folj-oss-pa-facebook